คำย่อ บริษัทจำกัดคืออะไร

0
4354

ในการทำธุรกิจในประเทศไทยมีรูปแบบของนิติบุคคลที่นิยมจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจแยกตามหลักเกณฑ์แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ บทความนี้ขอให้นิยามของคำว่า บริษัทจำกัด และการใช้ คำย่อของ บริษัทจำกัดค่ะ

ความหมายของ บริษัทจำกัด

บริษัทจำกัด (Limited Company) คือ บุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปร่วมกันทำกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรจากการดำเนินกิจการนั้นมาแบ่งกัน โดยบริษัทจำกัดจะแบ่งทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ผู้ลงทุนในบริษัทเรียกว่า ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ตนถือหุ้น เมื่อจดทะเบียนบริษัทจำกัดแล้ว จะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกกับผู้ถือหุ้น และได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ซึ่งจะถูกใช้เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากร

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1096 บัญญัติว่า “บริษัทจำกัด คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ”

คำย่อของ บริษัทจำกัด

คำย่อของ บริษัทจำกัด

ภาษาอังกฤษ : Company Limited ใช้ตัวย่อเป็น Co.,Ltd
ภาษไทย : บริษัทจำกัด ใช้ตัวย่อเป็น บจก.

ในการเรียกบริษัทแบบทั่วไปนิยมเรียกชื่อบริษัทอยู่ตรงกลางระหว่างคำว่า บริษัท และ จำกัด เช่น บริษัท หนึ่งสองสาม จำกัดเป็นต้น

รูปแบบของนิติบุคคลที่นิยมจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจในประเทศไทย
– บจก. หรือ บริษัท…จำกัด
– บมจ. หรือ บริษัท…จำกัด (มหาชน)
– หจก. หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
– หสน. หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคค