นามธรรม คือ?

0
3336

นามธรรม คือ?

นามธรรม คือ จะเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง ไม่สามารถมองเห็น สัมผัส หรือรับรู้ได้ด้วยตา หู จมูก ลิ้น เช่น ความคิด ความรัก ความซื่อสัตย์ นามธรรมเกิดมาจากความคิดและอารมณ์ในการสร้างเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ นามธรรมเป็นสิ่งคนเราไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ก็สามารถรับรู้ได้ด้วยใจ ด้วยความรู้สึก

แนวคิดเชิงนามธรรม (abstract thinking หรือ abstraction)

เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแนวคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) ซึ่งใช้กระบวนการคัดแยกคุณลักษณะที่สำคัญออกจากรายละเอียดปลีกย่อยในปัญหา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอในการแก้ปัญหา แนวคิดเชิงนามธรรม จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

รูปธรรม คือ

รูปธรรม คือ เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับนามธรรมคือเป็นสิ่งที่มีตัวตน มองเห็นได้ หรือ รับรู้ได้ด้วยตา หู จมูก ลิ้น หรือสัมผัสได้จากกาย ได้แก่ สิ่งของต่างๆที่มีรูปมองเห็นได้ เสียงที่ได้ยินได้ กลิ่นที่จมูกรับรู้ได้ รสเปรี้ยวหวานมันเค็มที่ลิ้นรับรู้ และความร้อน เย็น แข็ง นิ่ม หยาบ ละเอียดที่กายรับรู้จากการสัมผัส