ภาษีที่ดิน ส.ป.ก.

0
72

เรื่องต้องรู้ ! “ภาษีที่ดิน ส.ป.ก.”

     ที่ดิน ส.ป.ก. หรือ ส.ป.ก. 4-01 คือ เอกสารสิทธิให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน มีพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มีหลักการสำคัญว่า ที่ดินในเขตปฏิรูปนั้นใช้ทำเกษตรกรรมได้อย่างเดียวเท่านั้นทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ และ ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 จะต้องมีฐานะยากจน หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 คือ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย
     ที่ดิน ส.ป.ก. ไม่อนุญาตซื้อขายได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับ มาตรา ๓๙ ระบุไว้ว่า “ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทําการ แบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

ภาษีที่ดิน สปก

 ภาษีที่ดิน สปก ต้องจ่ายภาษีที่ดินเหมือนทั่วไปไม่มียกเว้นโดยผู้จ่าย คือ “ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ”
การคำนวณภาษี
1. การคำนวณภาษีสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบการเกษตร
1.1 ให้คำนวณมูลค่าฐานภาษีรายแปลง
1.2 นำมูลค่าทุกแปลงมารวมกันเป็นฐานภาษี
1.3 นำฐานภาษีมาหักมูลค่าฐานภาษีที่50 ล้านบาทโดยหักจากแปลงที่มีราคาสูงสุดตามลำดับ
1.4 หลังจากหักฐานภาษี50ล้านบาทแล้วคำนวณแยกเป็นรายแปลงแปลงใดมีพื้นที่ดินต่อกันให้นำมูลค่าฐานภาษีมารวมกันเพื่อคำนวณภาษี