วิธีคิดดอกเบี้ยเงินฝาก

0
671

วิธีคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากแบบง่าย ๆ ได้เท่าไหร่

 

     “ดอกเบี้ยเงินฝาก” ที่ได้จากการฝากเงินในบัญชีฝากเงินนั้นถือเป็นผลตอบแทนที่สถาบันการเงินได้ทำการจ่ายให้เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับที่นำเงินนั้นมาฝากไว้กับสถาบันการเงิน หรือ ธนาคารต่าง ๆ
     หลายท่านอยากจะทราบถึง “วิธีคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก” ของแต่สถาบันการเงิน หรือ ธนาคารว่าคิดอย่างไร เพื่อที่อยากจะวางแผนการเงินให้ดีว่าฝากเงินประเภทไหนสามารถให้ค่าตอบแทนที่สูง ซึ่งประเภทเงินฝากมี           2 ประเภท ได้แก่ บัญชีออมทรัพย์ และ บัญชีฝากประจำ (ประจำ 3 เดือน,6 เดือน ระยะเวลาการฝาก สถาบันการเงิน หรือ ธนาคารเป็นผู้กำหนด)

   • วิธีคิดดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์

     บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่มีกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละต่อปีที่ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ตามยอดเงินคงเหลือ เป็นรายวัน โดยจำนวนวันต่อปี
ที่ใช้ในการคำนวณ คือ 365 วัน

จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = เงินต้น X อัตราดอกเบี้ย % X ระยะเวลา (วัน) ที่ฝากจริง / 365 วัน

ตัวอย่าง
เงินฝาก 50,000 นำไปฝากธนาคาร ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย 0.250 % ใช้เวลาในการฝากได้ 260 วัน
(50,000 x 0.25% x 260 / 365) = จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ 89.04 บาท

  • วิธีคิดดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีฝากประจำ

     บัญชีเงินฝากประจำมีระยะเวลาการฝาก มีทั้ง 3, 6 , 9 , 12 , 24 และ 36 เดือน ขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละธนาคาร มีอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย จ่ายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากของแต่ละประเภทการฝาก โดยดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กรมสรรพากรกำหนด

สูตรการคำนวณ
จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = เงินต้น X อัตราดอกเบี้ย % X ระยะเวลา (วัน) ที่ฝากจริง / 365 วัน

ตัวอย่าง
เงินฝาก 1,000,000 นำไปฝากธนาคาร ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย 0.50 % ใช้เวลาในการฝากได้ 365 วัน
(1,000,000 x 0.50% x 365 / 365) = จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ 5000 บาท (ดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กรมสรรพากรกำหนด)