สอบก.พ. ปี 2564

0
48

ขั้นตอนและเงื่อนไขสอบ ก.พ. ปี 2564

ก.พ. คืออะไร

     ก.พ. ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน โดยมีการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อให้สามารถทำงานตามนโยบายของรัฐบาลให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนในราชการให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

วุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ ก.พ. ปี 2564

1. ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. ระดับวุฒิปริญญาตรี
4. ระดับวุฒิปริญญาโท

วิชาที่จะต้องสอบ ก.พ. ปี 2564

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
2. วิชาทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

 

รายละเอียดการสมัครสอบก.พ. ปี 2564

1. กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินตั้งแต่วันที่ 3-24 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/

2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบและเลือกศูนย์สอบ ตั้งแต่วันที่ 3-25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สมัครสอบต้อง เลือกศูนย์สอบ และ ชำระเงิน ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต คิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาทได้ 3 ช่องทาง คือ
2.1 ผ่านเคาเตอร์ ธนาคารกรุงไทย
2.2 ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK
2.3 ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย

3. ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ที่สมัครสอบ แล้วเลือกหัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” และกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

4. วันที่ 15 มีนาคม 2564 ให้ผู้สมัครสอบ อัพโหลดรูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1×1.5 นิ้ว

5. เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแล้ว ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เว็บไซต์ เพื่อค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ทั้งนี้ การไม่มีบัตรประจำตัวสอบ และ รูปถ่ายที่ปรากฎบนบัตรประจำตัวสอบ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ