สอบใบขับขี่รถยนต์ การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์

0
1629

license4

ปัจจุบันเราต่างก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า รถยนต์ เป็นปัจจัยที่ 6 ในชีวิตชาวไทยอย่างเราๆไปซะแล้ว อาจจะเนื่องมาจาก ระบบขนส่งที่ยังไม่ได้มาตรฐานในบ้านเราจึงทำให้หลายคนตัดสินใจขับรถเองดีกว่า ทั้งสะดวกสบายอีกด้วย แต่ก่อนที่จะขับรถออกจากบ้านเองนั้นเราจำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากทางราชการก่อนนะคะ ไม่อย่างงั้นแล้ว ถือว่าเราทำผิดกฏหมาย วันนี้  iNeedtoKnow จะมาบอกวีธีการขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์กันนะคะ

โดยผู้ที่จะไปสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์นั้นจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายบกพร่อง เช่น ตาบอด ตาบอดสี หรือ หูหนวก สามารถยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานขนส่งได้ทุกที่เลยค่ะ

หลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ กรณีขอบรับใบขับขี่ชั่วคราว(ครั้งแรก)

1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมรูปถ่าย

2.สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริง หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่พร้อมรูปถ่าย

3.ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งตรวจไม่เกิน 1  เดือน

4.รูปถ่ายขนาด 3x 4 เซ็นติเมตรซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป ในกรณีทำบัตรธรรมดา ส่วนบัตรสมาร์ทการ์ด ไม่ต้องใช้รูป

 

ขั้นตอนการยื่นคำขอ

ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ ในขั้นตอนนี้เราจะต้องยื่นเอกสารทั้งหมดช่วงเวลา 8.00 – 8.30 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสาร และทดสอบสมรรถภาพของเรา หลังจากนั้นเวลาประมาณ 9.00 น. เราจะต้องเข้ารับการอบรม

 

ขั้นตอนการอบรมและทดสอบ

[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#0062ff”]1.[/dropcap]ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ได้แก่ ทดสอบสายตาบอดสี โดยให้อ่านแผ่นสีในแบบทดสอบ ทดสอบความลึกในการมองเห็น ทดสอบลานกว้างของสายตา และทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อเห็นสีไฟจราจร

OIL15

[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#0062ff”]2.[/dropcap]อบรม 2 ชั่วโมง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจรทางบก กฏหมายว่าด้วยรถยนต์ มารยาทในการขับรถ และการขับรถอย่างปลอดภัย

p1000150

 

[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#0062ff”]3.[/dropcap]ทดสอบข้อเขียน (สอบทฤษฏี) มี 2 แบบ คือ

 • แบบที่ 1 สอบข้อเขียนแบบ ปรนัย (เลือกข้อถูก)เกณฑ์การผ่าน 75%  ดังนั้น รถยนต์ 30 ข้อ ต้องได้ 23 ข้อขึ้นไป
 • แบบที่ 2 สอบข้อเขียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ E-exam เกณฑ์ผ่าน 75% ดังนั้น รถยนต์ 30 ข้อ ต้องได้ 23 ข้อขึ้นไป

E-exam 1

[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#0062ff”]4.[/dropcap]ทดสอบขับรถ (สอบปฏิบัติ) ผู้เข้าทดสอบจะต้องทำการฝึกหัดขับรถตามท่าสอบที่กำหนดไว้ให้ 3 ท่าในจำนวนทั้งหมด 7 ท่า ดังต่อไปนี้

 • ท่าที่ 1 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
 • ท่าที่ 2 การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
 • ท่าที่ 3 การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
 • ท่าที่ 4 การกลับรถ
 • ท่าที่ 5 การหยุดรถ ณ เส้นหยุด
 • ท่าที่ 6 การหยุดรถและออกรถบนทางลาด
 • ท่าที่ 7 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร

โดยส่วนใหญ่ทางสำนักงานขนส่งจะให้ทดสอบ 3 ท่า ได้แก่ ท่าที่ 1 , ท่าที่ 2 และท่าที่ 3

ท่าที่ 1 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
[youtube width=”480″ height=”360″]http://www.youtube.com/watch?v=LaEQ-bUQrUo[/youtube]

 

ท่าที่ 2 การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
[youtube width=”480″ height=”360″]http://www.youtube.com/watch?v=1M_z__r_xSw[/youtube]

 

ท่าที่ 3 การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
[youtube width=”480″ height=”360″]http://www.youtube.com/watch?v=bX9hlLWfSvQ&feature=endscreen[/youtube]

[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#0062ff”]5.[/dropcap]จ่ายค่าธรรมเนียมคำขอและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถยนต์

 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว 1 ปี เป็นเงิน 105 บาท
 • หากทำแบบสมาร์ทการ์ดต้องจ่ายเพิ่มอีก 100 บาท

[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#0062ff”]6.[/dropcap]รอรับใบอนุญาติ

 unnamed

การขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี

ผู้ขอรับใบอนุญาติต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี ดังนั้น ต้องรอจนกว่า ใบขับอนุญาติขับรถยนต์ชั่วคราวหมดอายุก่อนนะคะ จึงสามารถขอรับ ชนิด 5 ปีได้

 

หลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี

1.ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

2.รูปถ่าย 3×4 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูปในกรณีทำบัตรธรรมดา ส่วนบัตรสมาร์ทการ์ดไม่ต้องใช้รูป

3.ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนซึ่งตรวจไม่เกิน 1 เดือน

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ ในขั้นตอนนี้เราจะต้องยื่นเอกสารทั้งหมดช่วงเวลา 8.00น. – 8.30 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสาร และทดสอบสมรรถภาพของเรา

2.จ่ายค่าธรรมเนียมคำขอและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถยนต์

 • รถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี เป็นเงิน 505 บาท
 • หากทำแบบสมาร์ทการ์ด จะต้องจ่ายเพิ่มอีก 100 บาท

3.รอรับใบอนุญาต
***กรณีที่ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวที่นำมาประกอบคำขอ สิ้นอายุแล้วเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องทดสอบสายตาบอดสีและสอบข้อเขียน เกี่ยวกับข้อบังคับการเดินรถก่อนจึงจะออกใบอนุญาตใหม่ให้ได้ แต่ถ้าสิ้นอายุแล้วเกินกว่า 3 ปี ต้องสอบขับรถในสนามสอบด้วย รวมทั้งต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆ ซึ่งใช้แทนบัตรประชาชนพร้อมรูปถ่าย สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย และใบรับรองแพทย์มาแนบประกอบคำขอเพิ่มเติมด้วย***