เซ็นสำเนาอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย

0
1717

เมื่อต้องใช้สำเนาเอกสารควรเซ็นอย่างไร

จากสถานการณ์ในปัจจุบันหลายๆคนมักจะได้รับฟังข่าวสารเรื่องการสวมรอยนำสำเนาเอกสารไม่ว่าจะเป็น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาใบขับขี่ ฯลฯ ไปใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ ทั้ง การเงิน การเปิดลงทะเบียนซิมโทรศัพท์ และอีกหลายๆด้าน ที่มิจฉาชีพนำไปใช้ในทางที่ผิดไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม จึงได้ออกมาแนะนำวิธีปฏิบัติ 5 ข้อเกี่ยวกับการเซ็นรับรองสำเนาบัตรต่างๆให้กับทุกคนได้ศึกษา และทำความเข้าใจ ซึ่งช่วยให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพในการนำไปใช้แอบอ้างต่างๆได้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของสำเนาบัตรได้

5 วิธีเซ็นรับรองสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัย

1. ถ่ายหน้าบัตรประชาชนเพียงด้านเดียวและไม่ถ่ายหลังบัตร เพราะเสี่ยงต่อการถูกสวมรอยได้
2. ขีด 2 เส้น ทับสำเนาบัตรแต่ห้ามขีดทับใบหน้า
3. ระหว่างเส้นเขียนว่า “ใช้เพื่อ..(เรื่องที่ทำ)..เท่านั้น” ให้เขียนสัญลักษณ์ # หรือ * ปิดหัวและท้าย เพื่อป้องกันการเขียนข้อความอื่นๆ เพิ่มเติมลงไป
4. เขียนว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อม “เซ็นชื่อรับรอง” เพื่อป้องกันการลบ
5. เขียน วัน เดือน ปี ที่ใช้ สำเนาบัตรประชาชน

ข้อแนะนำสิ่งสำคัญที่ต้องระวัง

  • ควรใช้ปากกาหมึกสีดำลงลายมือชื่อในสำเนา เพราะเครื่องถ่ายเอกสารบางชนิดสามารถถ่ายเอกสารโดยดึงหมึกสีน้ำเงินออกให้เหลือแต่ข้อมูลบัตรหน้าสำเนาได้
  • การใช้สำเนาเอกสารต่างๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร สำเนาพาสปอร์ต ฯลฯ ควรระบุวัตถุประสงค์ รายละเอียดให้ชัดเจน
  • อย่านำทุกๆสำเนาเอกสารนำไปให้ผู้อื่นใช้โดยเด็ดขาด
  • หากเอกสารตัวจริงเกิดการสูญหาย ให้รีบติดต่อหน่วยงานเพื่อทำใหม่ให้รวดเร็วเพื่อป้องกันการนำบัตรไปสวมรอย