5 จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในไทย

0
3172

          เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564 นายธนาคม จงจิระ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศเรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียราษฎร ประจำปี 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534

          โดยแยกเป็นกรุงเทพฯและจังหวัดต่างๆ รวม 77 จังหวัด พบว่า ผู้มีสัญชาติไทย มีทั้งหมด 65,228,120 คน แบ่งเป็นเพศชาย 31,874,308 ราย เพศหญิง 33,353,812 ราย

ได้พบว่า 5 จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ

อันดับที่ 5 จังหวัด แม่ฮ่องสอน มีจำนวนประชากร 240,771 ราย

 

อันดับที่ 4 จังหวัด ตราด มีจำนวนประชากร 219,007 ราย

 

อันดับที่ 3 จังหวัด สิงห์บุรี มีจำนวนประชากร 205,602 ราย

 

อันดับที่ 2 จังหวัด สมุทรสงคราม มีจำนวนประชากร 190,282 ราย

Amphawa, Thailand – July 5, 2019 : Ampahwa floating market is one of the most famous floating markets in Thailand

 

อันดับที่ 1 จังหวัด ระนอง มีจำนวนประชากร 179,156 ราย