5 จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในไทย

0
294

          เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564 สำนักงานทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศเรื่อง จำนวนราษฎร  ทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียราษฎร ประจำปี 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 โดยแยกเป็นกรุงเทพฯและจังหวัดต่างๆ รวม 77 จังหวัด

          พบว่า ผู้มีสัญชาติไทย มีทั้งหมด 65,228,120 คน แบ่งเป็นเพศชาย 31,874,308 คน เพศหญิง 33,353,812 คน ได้พบว่า 5 จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด คือ

อันดับที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนประชากร 1,627,618 ราย

 

อันดับที่ 4 จังหวัดขอนแก่น มีจำนวนประชากร 1,791,035 ราย

 

อันดับที่ 3 จังหวัด อุบลราชธานี มีจำนวนประชากร 1,858,649 ราย

 

อันดับที่ 2 จังหวัด นครราชสีมา มีจำนวนประชากร 2,628,602 ราย

 

อันดับที่ 1 จังหวัด กรุงเทพมหานคร มีจำนวนประชากร 5,487,876 ราย

Bangkok Cityscape Business District , Height Tower , Office , Condominium – Panorama View with Height Building in Afternoon