Audience คืออะไร ?

0
782

ทำความเข้าใจคำว่า “Audience” ในตลาดออนไลน์

 

     Audience หรือ (ออ-เดียนซ) มีความหมายในในตลาดออนไลน์ว่า กลุ่มของคนที่สามารถได้รับข้อมูล ข่าวสาร โฆษณาที่ผู้ขาย ต้องการส่งสารสามารถให้เข้าถึงได้ ซึ่งแบ่งกลุ่มคนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้ดังนี้

1. Cold Audience

Cold Audience คนกลุ่มนี้เป็นผู้รับสารที่ไม่เคยรู้จักสินค้าเลยยังไม่ได้เร่งรีบ หรือ ให้ความสนใจในการต้องการสินค้า

2. Warm Audience

Warm Audience คนกลุ่มนี้หมายถึงคนที่พอจะรู้จักสินค้าบ้างแล้ว เคยเห็นผ่นสายตาในสินค้า ทั้งในทีวี เวปไซด์ หรือ สื่ออื่นๆ แล้วในระดับนึง ต้องการหาข้อมูลในตัวสินค้าก่อนที่จะตัดสินใจในการเลือกซื้อ

3. Hot Audience

Hot Audience คนกลุ่มนี้หมายถึงคนที่เคยเป็นลูกค้ามาก่อนแล้วรู้จักแบรนด์หรือสินค้าเป็นอย่างดี พร้อมที่อยากจะซื้อสินค้านั้นซ้ำอีกครั้งนึง