Blockchain คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร 2020 ฉบับเข้าใจง่าย

0
259

Blockchain คืออะไร

Blockchain (บล็อกเชน) คือ ระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ เก็บไว้ในกล่องมีลักษณะเป็นเครือข่าย จะไม่มีศูนย์กลาง โดยข้อมูลชุดเดียวกันจะเป็นไว้ที่ทุกคนเชื่อมโยงกัน เวลาข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของทุกคนก็เปลี่ยนไปด้วย โดยข้อมูลมันใจได้ว่าเชื่อถือและไม่มีการปลอมแปลง

Blockchain มีประโยชน์อย่างไร

ประโยชน์ของ Blockchain จะเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนของที่มีมูลค่า โดยไม่มีตัวกลาง (เช่นธนาคาร) อีกต่อไป เช่น

ระบบการเงิน ทุกคนจะถือบัญชีคนละเล่มที่มีข้อมูลเดียวกัน 
– A มีเงิน 10 บาท
– B มีเงิน 20 บาท
– C มีเงิน 30 บาท
ถ้า C จะโอนเงินไปให้ A 10 บาท c จะต้องประกาศในระบบก่อนให้ทุกคนทราบก่อน  ทุกคนก็จะตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าถูกต้องแล้ว ก็จะบันทึกลงสมุดของแต่ละคนใหม่เป็น
– A มีเงิน 20 บาท
– B มีเงิน 20 บาท
– C มีิเงิน 20 บาท

แล้วถ้า A อยากเปลี่ยนตัวเลขเงินของตัวเองเป็น 30 บาท ทำได้ไหม? คำตอบคือไม่ได้ เมื่อ A มีการเปลี่ยนแปลงต้องออกมาประกาศก่อนให้ทุกคนตรวจสอบ ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบก็ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้

แนวคิดของ Blockchain

จากเดิมที่มีการเก็บข้อมูลไว้ที่เดียวแบบรวมศูนย์ (Centerlized Ladger) ระบบนี้ผู้ใช้งานต้องมั่นใจและเชื่อใจตัวกลางที่เก็บข้อมูล มันใจว่าจะไม่มีการแก้ไข้เปลี่ยนแปลงข้อมูล

แนะคิดของ Blockchain จึงจะเป็นแบบการจายศูนย์ (Distributed Ladger) โดยทุกคนในระบบช่วยกันจะทำการเก็บข้อมูลชุดเดียวกันไว้ที่ตัวเอง และจะเชื่อมต่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลกัน ไม่สามารถมีใครแก้ไขข้อมูลได้โดยไม่ได้รับการยินยอมจากทุกคนในระบบ และการที่ Hacker จะแจาะระบบเพื่อเข้ามาเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นไม่สามารถทำได้ เนื่องจากต้องใช้กำลังคอมพิวเตอร์มหาศาลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกคนในระบบ ดังนั้นระบบนี้มีการบันทึกข้อมูลแบบ การจายศูยน์ (Distributed Ladger) ที่มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนยืนยันความถูกต้อง ทำให้มีความโปรงใส และสร้างความเชื่อมั่น ลดการโกงและข้อผิดพลาดจากระบบแบบรวมศูนย์ (Centerlized Ladger)

จุดเด่นของ Blockchain

  1. ข้อมูลแชร์สู่สาธารณะ
  2. ไม่มีศูนย์กลางในการเก็บข้อมูล
  3. มีความปลอดภัย ข้อมูลที่จัดเก็บในบล๊อกจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  4. ระบบถูกแฮ็กได้ยาก เพราะต้องแฮ็กทุกเครื่องในเครือข่าย

Bitcoin กับ Blockchain มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกัน

Bitcoin เป็นสกุลเงินในรูปแบบของดิจิทัล ที่ใช้เทคโนโลยีของ Blockchain ในการจัดการ