IATA คืออะไร ?

0
1607

IATA คืออะไร? ย่อมาจากอะไร

IATA หรือ ไออาตา ย่อมาจาก International Air Transport Association คือ สมาคมผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ดำเนินโดยภาคเอกชนระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2488 ที่กรุง ฮาวาน่า ประเทศคิวบาร์ มีหน้าที่ในการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขนส่งทางอากาศ และถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจ หาทางให้มีการร่วมมือกันระหว่างสายการบินสมาชิก ส่งเสริมมาตรฐานการบริการการด้านการขนส่งทางอากาศ 

หน้าที่หลักของ IATA

  • อำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า เชื่อมโยงกันโดยถือตั๋วใบเดียวด้วยคุณภาพเท่าเทียมกัน
  • ส่งเสริมด้านความปลอดภัย และการขนส่งทางอากาศอย่างประหยัด
  • สนับสนุนการบินพาณิชย์ และร่างกฎระเบียบต่างๆ ของการขนส่งทางอากาศ
  • ศึกษา และหาทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน
  • กำหนดนโยบายเรื่องตั๋วโดยสาร ให้เป็นมาตรฐานทั้งในด้านราคา การชั่งน้ำหนัก การตรวจสอบสัมภาระ และการดูแลเอกสาร ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
  • ออก Tag Code สำหรับสายการบินทั่วโลก

รหัสท่าอากาศยาน IATA

รหัสท่าอากาศยาน IATA (IATA airport code) เป็นรหัสของสนามบินทั่วโลก เขียนแทนด้วยตัวอักษรละติน 3 ตัวอักษร โดยกำหนดโดย International Air Transport Association (IATA) โดยรหัสสนามบินนี้จะถูกใช้งานโดยทั่วไป รวมถึงปรากฏในตั๋วเครื่องบินและป้ายติดประเป๋าเดินทาง