ISO คืออะไร?

0
457

ISO คืออะไร และมีอะไรบ้าง ? ที่นี้มีคำตอบจ้า

     ธุรกิจปัจจุบันได้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันกันอย่างสูงเพื่อให้องค์กรของตนเองได้เป็นผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณภาพของสินค้าและการบริการให้ได้มาตราฐานสร้างความพึงพอใจและการยอมรับของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการทำให้ ISO จึงมีความสำคัญและมีบทบาทเป็นอย่างมาก ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ คำว่า ISO ว่าคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กรบ้าง

 

ISO คืออะไร?

     ISO ย่อมาจาก International Organization for Standardization เป็นองค์กรอิสระ        (Non-govermential Organization) จัดตั้งขึ้นในปี คศ.1947 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงเจนีวา ประเทศสวัสเซอร์แลนด์ มีสมาชิกกว่า 130 ประเทศทั่่วโลก มีพันธกิจ (Mission) ในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานงานต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ และพัฒนาความร่วมมือในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ อย่างครบวงจรคือ องค์การมาตรฐานสากล หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน เป็นองค์กรที่ออกมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทั้งการบริการ หรือ อุตสาหกรรม ส่วนมาตรฐานที่องค์กรนี้ออกมา ก็ใช้ชื่อนำหน้าว่า  ISO โดยตัวเลขที่ต่อท้าย ISO จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงแนวทางและวิธีการบริหารองค์กรที่แตกต่างกันออกไป

ประโยชน์ของ มาตรฐาน ISO

ประโยชน์ของ มาตรฐาน ISO มีดังต่อไปนี้

1. องค์กรหรือบริษัท
– เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการ ประหยัดค่าใช้จ่าย เวลา
– มีการควบคุมการทำงานตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ
– การให้บริการ หรือ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพคงที่ มีระบบการทำงานที่ดี ลดการสูญเสียให้น้อยลง

2. พนักงานภายในองค์กรหรือบริษัท
– พนักงานมีความพอใจในการปฎิบัติงานและสามารถพัฒนาตนเองตลอดจนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
– พนักงานเรียนรู้งานได้รวดเร็วจากรายละเอียดของงานที่ได้บันทึกไว้อย่างเป็นระบบ
– พนักงานสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม มีการประสานงานที่ดี

3. ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ
– ได้คุณภาพของสินค้าหรือบริการเป็นอย่างดี
– สะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องตรวจสอบคุณภาพซ้ำ
– มีทางเลือกในทางซื้อสินค้าหรือบริการมากขึ้น


     ISO จึงถือว่าเป็่นสัญลักษณ์รับรองว่าสินค้าและการบริการมีมาตรฐาน และมีคุณภาพแสดงถึงศักยภาพการบริหารงาน ขั้นตอนผลิตสินค้าขององค์กร และยังคำนึงถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ด้วย ดังนั้น ก่อนที่จะเลือกสินค้า หรือ บริการ เราควรสังเกตว่าองค์กรนั้นมีมาตราฐานคุณภาพของ ISO หรือไม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด