ISO 9001 คือ อะไร?

0
137

ISO 9001 คือ อะไร มีประโยชน์อย่างไร ….มาหาคำตอบได้เลยจ้า


ISO 9001 คืออะไร ?

     ISO 9001 คือ ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นมาตรฐานระบบคุณภาพที่กำกับดูแลทั้งการออกแบบ และพัฒนาการผลิต การติดตั้งและการบริการ ซึ่งบ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กร โดยจะมีการควบคุมและตรวจสอบขั้นตอน รวมถึงวิธีการทำงานผ่านระบบอย่างละเอียด เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับองค์กร และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

หลักการบริหารงานคุณภาพของ ISO 9001

การบริหารงานคุณภาพของ ISO 9001 ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ ได้แก่

– การให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Focus)
– ความเป็นผู้นำ (Leadership)
– การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Involvement of People)
– การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Approach)
– การบริหารที่เป็นระบบ (System Approach)
– การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
– การตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริง (Factual Approach to Decision Making)
– ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน (Mutually Beneficial Supplier Relationship)

ประโยชน์ของ ISO 9001

ประโยชน์ของ ISO 9001 ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญดังนี้

– สามารถจัดการองค์กรให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามเป้าหมาย
– ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยให้บุคลากรมีประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี
– ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ขององค์กรมากขึ้นทั้งในเรื่องของ คุณภาพ,ความปลอดภัย และ การบริการ
– สามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ อย่างเป็นระบบและป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหา
– ทำให้องค์กรมีความแข็งแกร่งและสามารถต่อสู้ในทางการตลาดกับคู่แข่งได้เป็ยอย่างดี

     ดังนั้น ISO 9001 จึงเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมจากองค์กรทั่วโลก จนกลายเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดทางการค้าในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นสิ่งที่ยืนยันคุณภาพมาตรฐานในการค้าระดับสากลอีกด้วย