KPA คืออะไร?

0
68898

KPA คืออะไร? และย่อมาจากคำว่าอะไร

การเขียนแผนการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆจะต้องมีการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุม KPA ทั้งนี้ผู้สอนจะต้องชัดเจนในเรื่องของความรู้ความเข้าใจ ทักษะทางความคิด และการปฏิบัติงานที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ดังนั้นนอกจาก KPA จะเป็นเครื่องมือประเมินของผู้เรียนแล้ว ยังสามารถใช้ในการตรวจสอบประสิทธิ์ภาพของผู้สอนได้ด้วยเช่นเดียวกัน

KPA ย่อมาจากอะไร

KPA ย่อมาจาก Knowledge Practice Attitude หมายถึง เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละแบบแผนการเรียนรู้ จะประกอบไปด้วย 3 ด้านด้วยกันคือ

  • การประเมินด้านความรู้ (K) จะนิยมใช้แบบทดสอบในการประเมิน
  • การประเมินด้านทักษะและการปฏิบัติ (P) จะใช้ภาระงานหรือชิ้นงานมาประกอบกับเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) มาประเมิน
  • การประเมินด้านเจตคติหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)จะใช้การประเมินตามสภาพจริงซึ่งมีความซับซ้อนกว่า 2 อย่างแรก

KPA ดีอย่างไร

การใช้ KPA ในการเรียนการสอนจะสามารถทำให้กำหนดกรอบของการเรียนการสอนนั้นเพื่อที่จะได้พาผู้เรียนไปให้ได้ถึงเป้าหมายตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ในการออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ ก็ควรให้ผู้เรียนได้มีเป้าหมาย และ จุดประสงค์การเรียนทั้งด้าน ความรู้ knowledge มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติ Practice และมีเจตคติหรือ attitudeที่ดีนั่นเอง