Latency คืออะไร

0
262

ความรู้เบื้องต้นคำว่า “Latency” คืออะไร

 

            ความหมายของ “Latency” ในด้าน Network คือ การวัดความล่าช้า Delay เป็นตัววัดเวลาที่ต้องใช้ในการส่งข้อมูล ผ่าน Network มีหน่วยวัดเป็นมิลลิวินาที ms (millisecond) อีกทั้ง Latency เป็นระยะเวลาที่ใช้ในการย้ายข้อมูลจาก จุดหนึ่งไปอีก จุดหนึ่ง ในการรับส่งข้อมูลเพื่อคำนวณระยะเวลาที่ใช้ในการรับ –ส่งสัญญาณ ค่า Latency (Ping)ที่ดี ต้องมีการใช้งานทุกเรื่องออนไลน์เร็วที่สุด แรงที่สุด และ ตอบสนองได้เร็วที่สุด