Latency คืออะไร

0
93

ความรู้เบื้องต้นคำว่า “Latency” คืออะไร

 

            ความหมายของ “Latency” ในด้าน Network คือ การวัดความล่าช้า Delay เป็นตัววัดเวลาที่ต้องใช้ในการส่งข้อมูล ผ่าน Network มีหน่วยวัดเป็นมิลลิวินาที ms (millisecond) อีกทั้ง Latency เป็นระยะเวลาที่ใช้ในการย้ายข้อมูลจาก จุดหนึ่งไปอีก จุดหนึ่ง ในการรับส่งข้อมูลเพื่อคำนวณระยะเวลาที่ใช้ในการรับ –ส่งสัญญาณ ค่า Latency (Ping)ที่ดี ต้องมีการใช้งานทุกเรื่องออนไลน์เร็วที่สุด แรงที่สุด และ ตอบสนองได้เร็วที่สุด