MB คืออะไร ย่อมาจากคำว่าอะไร

0
663

MBคือ? ย่อมาจากอะไร

MB ย่อมาจาก megabyte (เมกะไบต์) คือ หน่วยความจุในการเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ โดยจะเขียนตัวย่อของ เมกะไบต์เป็น MB (ตัวอักษรเอ็มใหญ่กับบีใหญ่) อย่าสับสนกับ Mb ซึ่งจะมีความหมายที่ใช้แทนเมกะบิต ปัจจุบันอุปกรณ์บันทึกข้อมูลและหน่วยความจำต่างๆจะระบุหน่วยเป็น กิโลไบต์(KB) เมกะไบต์(MB) กิกะไบต์(GB) และเทระไบต์(TB) ซึ่งแต่ละหน่วยจะมีค่าตัวคูณต่างกัน 1024

1 ไบต์(B) เท่ากับ 8 บิต( b)
1 กิโลไบต์(KB) เท่ากับ 1024 ไบต์ (B)
1 เมกะไบต์(MB) เท่ากับ 1024 กิโลไบต์ (KB)
1 กิกะไบต์(GB) เท่ากับ 1024 เมกะไบต์ (MB)
1 เทระไบต์(TB) เท่ากับ 1024 กิกะไบต์ (GB)

ข้อแตกต่าง ระหว่าง MB กับ Mb

MB(megabyte)บอกถึงปริมาณหน่วยความจุของคอมพิวเตอร์ ส่วน Mb คือ megabit(เมกะบิต) ซึ่ง 1 byte = 8 bits หน่วย Mb ส่วนใหญ่จะต่อด้วยเวลาเพื่อใช้บอกความเร็ว เช่น Mbps (Megabit per second)ใช้วัดอัตราความเร็วในการส่งหรือรับข้อมูลต่อ 1 วินาที

กล่าวโดยสรุปก็คือ MB บอกปริมาณความจุ ส่วน Mb ส่วนใหญ่ต่อด้วยเวลาจะใช้บอกความเร็วนั่นเองดังนั้นเวลาเทียบความเร็วเน็ตต้องดูตัวย่อให้ดีเพราะหน่วยความจุที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์จะเป็น MB แต่หน่วยความเร็วจะเป็น Mb ซึ่งอาจทำให้เราสับสน