policy คืออะไร

0
532

ความรู้เบื้องต้นคำว่า ” policy ” คืออะไร

 

     “Policy” ออกเสียงว่า พ้อลฺ-เหลอะ-สี่ มีความหมายว่า หลักการ หรือ นโยบาย เป็นข้อความหลักการและวิธีปฎิบัติซึ่งถือเป็นแนวดำเนินการงานปฎิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ มีข้อความที่เข้าใจได้ง่าย กระทัดรัด สามารถสื่อสารให้ผู้ปฎิบัติเข้าใจเป็นอย่างดี

 นโยบายแบ่งออกได้เป็น 2 หัวข้อใหญ่ คือ

1. นโยบายแบบกว้างๆ  มีข้อความระบุไว้แสดงทิศทางของการดำเนินงานแบบระยะยาว

2. นโยบายแบบจำเพาะเจาะจง มีข้อความระบุไว้แสดงทิศทางของการดำเนินงานแบบจำเพาะเจาะจงที่ชัดเจน แสดงให้เห็นให้ทราบการดำเนินงานแบบเป็นขั้นตอน