portfolio คืออะไร

0
171

portfolio คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ที่นี้มีคำตอบให้จ้า

portfolio คืออะไร

     portfolio (อ่านว่า พอร์ต-ฟอ-ลิ-โอ) คือ แฟ้มที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานส่วนตัวและผลงานหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถ ความถนัด เพื่อสะสมไว้อย่างเป็นระบบให้ผู้ที่สนใจได้เห็นว่า ตัวของเจ้าของแฟ้มผลงานมีความสามารถทางด้านไหน โดยดูจากผลงานในแฟ้มรวบรวมข้อมูลซึ่งสามารถ บ่งบอกถึงทักษะ, ทัศนคติ, ความคิดสร้างสรรค์ อย่างไร

 ส่วนประกอบของ Portfolio

ส่วนประกอบหลักของ Portfolio มีดังต่อไปนี้

– ส่วนปก
– ข้อมูลส่วนตัว และ รูปถ่าย
– ข้อมูลด้านการศึกษา พร้อมเอกสารเกี่ยวกับการศึกษา
– รางวัลและผลงานที่ได้รับ อาจประกอบด้วยภาพถ่าย และรูปภาพผลงาน
– รางวัลหรือผลงานที่ประทับใจพร้อมคำอธิบายกิจกรรมที่ทำ
– ตัวอย่างผลงาน
– ความสามารถพิเศษ
– ข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการใส่หรือสะสมไว้เป็นผลงาน

 

 

ประโยชน์ของ Portfolio

ประโยชน์และความสำคัญของ portfolio มีดังต่อไปนี้

1.ช่วยให้บุคคลอื่นรู้จักเจ้าของแฟ้มผลงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ พัฒนาการ ความสำเร็จ
2.เป็นข้อมูลประวัติการเรียนรู้ของเจ้าของแฟ้มผลงาน
3.วัดความสามารถของเจ้าของแฟ้มผลงาน และ วิธีการทำงาน ได้อย่างดี
4..เป็นข้อมูลย้อนกลับที่แสดงความสำเร็จของเจ้าของแฟ้มผลงาน
5.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเพื่อแสดงให้คนทั่วไปเห็น