Power Bank ที่เครื่องบินได้

0
20

  • ความจุไฟฟ้า น้อยกว่า 20,000 mAh (หรือน้อยกว่า 100 Wh) สามารถพกขึ้นเครื่องได้
  • ความจุไฟฟ้า ระหว่าง 20,000 – 32,000 mAh (หรือระหว่าง 100-160 Wh) สามารถพกขึ้นเครื่องได้เพียง 2 ก้อนเท่านั้น
  • ความจุไฟฟ้า มากกว่า 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องไปด้วย
  • ห้ามนำ Power Bank ใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่อง แต่ใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้
  • Power Bank ที่ใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องต้องมีขนาดความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh

และสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมที่ไม่ระบุความจุกระแสไฟฟ้า วัตต์-ชั่วโมง (Watt-Hour : WH) หรือขนาดบรรจุของลิเธียม (Lithium Content :LC) หรือระบุไม่ชัดเจน ห้ามมิให้พาไปกับท่าอากาศยาน ไม่ว่าจะใส่ในกระเป่าสัมภาระติดตัวหรือสัมภาระลงทะเบียนก็ตาม สำหรับ power bank ยี่ห้อไหนดี รุ่นไหนบ้าง ที่ขึ้นเครื่องได้นั้น สรุปคือได้ทุกยี่ห้อที่ความจุไม่เกินกำหนด