ppt คือหน่วยวัดอะไร ?

0
1719

ppt คือหน่วยวัดอะไร ?

ppt (Part Per thaosand) คือ หน่วยวัดความเข้มข้นของสารละลาย หมายถึงหนึ่งส่วนในพันส่วน(1 ใน 1,000) คือ ตัวถูกละลาย 1 ส่วน ใสสารละลาย 1000 ส่วน เช่น ค่าความเข้มข้นของเกลือแร่ที่ละลายในน้ำ 7 ppt จะหมายถึงในน้ำ 1000 ส่วนจะมีเกลือแร่อยู่ 7 ส่วน หน่วย ppt คือจะเป็นหน่วยที่บอกมวลของตัวละลายที่มีปริมาณน้อยนั่นเองนอกจากนี้ยังมีหน่วยวัดค่าที่มีปริมาณน้อยอื่นๆอีกเช่น  ppm (Part Per Million) หมายถึง หนึ่งส่วนในล้านส่วน (1 ใน 1,000,000) 

ตัวอย่างการใช้หน่วย ppt

หน่วยวัด ppt มักจะใช้ในการตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำเพื่อแยกประเภทของน้ำว่าเป็นน้ำเค็ม น้ำกร่อย หรือว่าน้ำจืด ดังนี้

    • น้ำจืด    จะมีความเค็มที่วัดได้ 0 – 0.5 ppt
    • น้ำกร่อย จะวัดค่าความเค็าได้  0.5-30 ppt
    • น้ำเค็ม   จะมีค่าความเค็มสูงกว่า 30 ppt ขึ้นไป