retail คืออะไร

0
1049

ความหมายคำว่า “Retail” คืออะไร

     

     “Retail” มึความหมายว่า การค้าปลีก คือ การจำหน่ายขายสินค้าสินค้า และ การให้บริการ ซึ่งขายตรงให้แก่ลูกค้า หรือ ผู้บริโภค ด้วยตัวเองเพื่อแสวงหากำไร ซึ่งสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อใช้ส่วนตัวไม่ได้นำไปขายหรือจำหน่ายหรือผลิตต่อ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การขายผ่านหน้าร้าน การขายของออนไลน์ เป็นต้น การค้าปลีกมีลักษณะดำเนินการที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก ร้านมีขนาดเล็กหรือปานกลาง มีพนักงานขายสินค้าและคอยให้บริการ หรือ เป็นธุรกิจครอบครัวที่ขายได้ด้วยตนเอง

 

Retail จำแนกออกได้เป็น

1. ร้านค้าปลีก (Retail Store) หมายถึง สถาบันทางการตลาด ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยกระจายและจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตหรือพ่อค้าส่งไปยังผู้บริโภคโดยตรง หรือ ช่องทางพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ (E-commerce)
การขายผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรือ ที่เรียกว่า เทเลมาร์เก็ตติ้ง (Telemarketing) หรือโดยผ่านเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automatic Vending Machine)

 

 

2.คนค้าปลีก (Retailer) หมายถึง พ่อค้าหรือแม่ค้าที่ทำหน้าที่ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยที่พ่อค้าหรือแม่ค้าปลีกจะซื้อสินค้าจากผู้ผลิต จากโรงงาน หรือ คนค้าส่ง หรือ คนกลางอื่นๆ แต่มาขายให้ผู้บริโภคคนสุดท้ายโดยตรง