web page คืออะไร

0
482

web page, web-page, เว็บเพจ คืออะไร

 

     ”web page” อ่านว่า เว็บเพจ หมายถึง เอกสารเว็บชนิดหนึ่ง ที่ใช้เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ของบุคคล องค์กร หรือ หน่วยงานต่าง ๆ Web Page ประกอบด้วยข้อมูลแบบสื่อ เช่น ข้อความ,ภาพ,ภาพเคลื่อนไหว,เสียง เป็นต้น ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานโดยในทุกหน้าต่างที่มีข้อมูลเหล่านี้ภายในเว็บไซต์นั้น จะถูกเรียกว่า webpageซึ่งสร้างด้วยภาษา HTML (Hyper Text Markup Language)เป็นโครงสร้าง และมีภาษาอื่น ๆ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องตามความต้องการของเจ้าของเว็บไซต์ซึ่งอาจจะทำเอง หรือจ้างผู้พัฒนาเว็บไซต์ ภาษาเหล่านี้ได้แก่ ภาษา PHP ภาษา SQL เป็นต้น

ประโยชน์ของเว็บเพจ (Web Page)

1.ข้อมูลทางการศึกษา เช่น ความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ
2.ประชาสัมพันธ์บริษัทและองค์กรต่างๆ
3.ความบันเทิง
4.ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน
5.การซื้อ-ขายสินค้า และบริการต่าง ๆ
6.การดาวน์โหลดข้อมูล
7.บริการติดต่อสื่อสาร เช่น การสนทนา การรับส่ง E-mail
8.บริการอื่น ๆ

 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้าง Web Page

  1. เซิร์ฟเวอร์ (server) และ ไคลเอนต์ (Client) ส่งข้อมูลและรับข้อมูล โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการส่ง ข้อมูล เรียกว่า เครื่องให้บริการ (Server) หรือบางทีอาจเรียกว่า “เครื่องแม่ข่าย” ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับข้อมูลหรือ เรียกขอข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายไปใช้งานจะเรียกว่า เครื่องรับบริการ (Client)
  2. เครือข่ายใยแมงมุม WWW (World Wide Web) เป็นบริการรูปแบบ หนึ่งในระบบอินเทอร์เน็ต ที่เราทุกคนคุ้นเคยและใช้บริการนี้กันอยู่ทุกวันใน การใช้งานระบบ อินเทอร์เน็ตที่เราเรียกสั้นว่า “เว็บ” นั่นเอง 
  3. ไอพีแอดเดรส (IP Address) เป็นที่อยู่ของเว็บไซต์ โดยระบุเป็นตัวเลขเป็นชุด ๆ โดยมีจุดคั่นแต่ละชุด เช่น 192.168.1.1 แต่ละเว็บไซต์จะมีที่อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต เป็นชุดตัวเลข เว็บไซต์ละ 1 ชุดโดยไม่ซ้ำกัน
  4. โดนเมนเนม (Domain Name)  คือ ที่อยู่ของเว็บไซต์ แต่เป็นการนำตัวอักษรมาแทนตัวเลข เช่น www.ineedtoknow.org เพื่อให้จดจำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากไอพีแอดเดรสนั้น เป็็นชุดตัวเลข ที่มีความยาวทำให้ยากต่อการจดจำ 

     Web Page ที่ดีควรมีโครงสร้างที่ดี มีเนื้อหาที่ดี มีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินพอดี สำหรับภาพที่ใช้ประกอบในเว็บเพจ นิยมใช้ไฟล์รูปภาพ.jpg, .png และ .gif เป็นต้น