www คืออะไร ย่อมาจากอะไร

0
898

www คืออะไร?

WWW ย่อมาจาก World Wide Web คือเป็นการให้บริการในรูปแบบหนึ่งของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นคำสั่ง ที่ใช้ในการเรียกหน้าเว็บเพจต่างๆ ที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ขึ้นมาแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารบน Internet จากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังแหล่ง ข้อมูลที่อยู่ห่างไกลให้มีความง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด WWW จะแสดงผลอยู่ในรูปแบบของเอกสารที่เรียกว่า ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hyper Text) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่รวบรวมข่าวสารข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจายในที่ต่าง ๆ ทั่วโลกให้สามารถนำมาใช้งานได้เสมือนอยู่ในที่เดียวกัน โดยใช้เว็บเบราเซอร์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการดู หรืออ่านข้อมูลเหล่านั้น เว็บเบราวเซอร์ที่นิยมใช้ เช่น IE Microsoft Internet Explorer , Firefox, google chrome เป็นต้น

มาตรฐานหลักที่ต้องใช้ใน WWW

  • Uniform Resource Locator (URL) เป็นระบบมาตรฐานที่ใช้กำหนดตำแหน่งที่อยู่ของเว็บเพจแต่ละหน้า
  • HyperText Transfer Protocol (HTTP) เป็นตัวกำหนดลักษณะการสื่อสารระหว่างเว็บเบราว์เซอร์ และเซิร์ฟเวอร์
  • HyperText Markup Language (HTML) เป็นตัวกำหนดลักษณะการแสดงผลของข้อมูลในเว็บเพจ

ประโยชน์ของ WWW

นอกจากการเข้าถึงข้อมูลแบบไร้พรมแดนนี้จะให้ทั้งความบันเทิงเป็นการพักผ่อนหย่อนใจในแง่ของด้านการศึกษาก็ยังเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ ด้านการแพทย์ และอื่นๆ ที่น่าสนใจเปรียบเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่เลยทีเดียว ในแง่ของธุรกิจเองก็ยังมีส่วนช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจเพราะสามารถให้นักธุรกิจเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างง่ายดาย

หลายคนอาจจะเข้าใจว่า www กับ Internet คือสิ่งเดียวกันแต่จริงๆแล้วคือทั้งสองอย่างไม่ได้เหมือนกันเพราะว่า www เป็นเพียงแค่บริการหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น กล่าวคือ Internet เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งรวมเอาเครือข่ายย่อยเป็นจำนวนมากมาเชื่อมต่อกันทำให้ทั่วโลกเชื่อมแต่กันได้ด้วยแพลตฟอร์มของ www นั่นเอง