สารสนเทศคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

0
759

สารสนเทศคืออะไร บางคนก็เข้าใจว่า สารสนเทศจะต้องเกี่ยวข้องกับวงการคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ที่จริงแล้วสารสนเทศนั้นมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราเป็นอย่างมาก เพราะต้องยอมรับว่ายุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร ทุกวันนี้เราสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากความทันสมัยของเทคโนโลยีต่างๆที่พัฒนาและล้ำสมัยขึ้นเป็นอย่างมากนั่นเอง สรุปแล้ว “สารสนเทศ” นั้นคืออะไรกันแน่

สารสนเทศ คือ ?

สารสนเทศ คือ ความรู้หรือข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลไม่ว่าจะด้วย การคำนวณ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การเรียงลำดับ และการสรุปผล เป็นต้น แล้วมีการบันทึกไว้อย่างเป็นระบบเพื่อนำไปใช้งานต่อไป สามารถสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจกับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้น อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ได้ ซึ่งจะแตกต่างจากคำว่า ข้อมูล (data) เพราะว่า ข้อมูลเป็นกลุ่มของข้อความที่ไม่ได้จัดการรูปแบบ และไม่สามารถนำมาใช้งานได้จนกว่าจะมีการจัดระเบียบหรือประมวลผลให้เป็นในรูปแบบสารสนเทศเสียก่อน

คุณสมบัติของสารสนเทศที่ดี

  • มีความสมบูรณ์ของข้อมูล
  • ความชัดเจนกะทัดรัด
  • มีความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
  • มีความสอดคล้องกับความต้องการ

สารสนเทศ สำคัญอย่างไร

สารสนเทศ มีความสำคัญเป็นอย่างมากในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรฐกิจ การศึกษา การปกครอง เปรียบเสมือนเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนสังคมในทุกๆอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัยเลยทีเดียว ดังนั้นในชีวิตประจำวันเราย่อมมีความเกี่ยวข้องกับสารสนเทศเพราะสารสนเทศคือข้อมูลที่ผ่านกระบวนการการประมวลผลด้วยวิธีต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทุกๆด้าน อย่างเช่น ด้านการศึกษาที่ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดความรู้ใหม่เกิดขึ้น ด้านสังคมที่ช่วยพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมทั้งยังช่วยสร้างความเข้าใจแก่คนในสังคม ลดความขัดแย้งและให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข รวมถึงทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรมอีกด้วย

จะเห็นได้ว่า สารสนเทศ มีความสำคัญเป็นอย่างมากซึ่งถ้าขาด “สารสนเทศ” ไปอาจจะก่อให้เกิดปัญหาและความวุ่นวายก็เป็นได้