benchmark คืออะไร ? และ Benchmarking คืออะไร ? ที่นี้มีคำตอบ

0
6840
Geekbench processor benchmarks
Geekbench processor benchmarks

ในการทดสอบการเปรียบเทียบสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ หลายคนคงได้ยิน benchmark และอาจสงสัยว่า benchmark คืออะไรกัน ในการเปรียบเทียบสมรรถนะ หรือความสามารถของของแต่ละอย่าง แต่ละรุ่นต้องมีจุดอ้างอ้งที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้น

benchmark คือ เป็นจุดที่ใช้อ้างอิง สำหรับสิ่งของที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้

Benchmarking หมายถึง วิธีการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อนำผลของการเปรียบเทียบมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเอง ประโยชน์ของการทำ Benchmarking คือ ทำให้เรารู้ว่าผลิตภัณฑ์ไหนดีกว่ากัน

primate labs
ตัวอย่าง benchmarking

วัตถุประสงค์ของการทำ Benchmarking
1. สามารถทำให้องค์กรรู้จุดแข็ง จุดอ่อน ของตนเอง
2. สามารถกำหนดกลยุทธ์ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบเทียบแก่คู่แข่งขันได้
3. เป็นวิธีการเรียนทางลัด เพื่อก้าวให้ทันองค์กรอื่น ๆ
4. เพื่อทราบถึงความคืบหน้าของวิธีการ หรือ การปรับปรุงแนวทางใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

ประโยชน์ของการทำ Benchmarking
1. ได้แนวคิดการทำงานที่ดีกว่าเดิม
2. มีทางเลือกใหม่ ๆ เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
3. มีเป้าหมายที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศได้อย่างชัดเจน
4. เกิดความเข้าใจถึงเป้าหมายการตลาดที่สูงกว่า
5. เกิดกระบวนการปรับปรุงที่เป็นเชิงรุก
6. มีกลไกในการขับเคลื่อนการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
7. เกิดระบบการจัดการที่ดีอย่างเป็นจริง และเป็นรูปธรรม
8. มีแนวคิดการมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมได้